Tickets musical Kaïn verkrijgbaar!

De kaarten voor de musical ‘Kaïn: swerver yn de oerferhalen’ zijn nu te koop! Ze kosten €15,- per stuk, zijn inclusief een bakje koffie of thee en zijn te koop via de onderstaande links. 

Klik hier voor de desbetreffende tickets:
Woensdag 17 april 2024 om 20.00 uur
Vrijdag 19 april 2024 om 20.00 uur
Zaterdag 20 april 2024 om 20.00 uur
Zondag 21 april 2024 om 14.30 uur


Wy binne ûndertusken al mei san 40 minsken, 5 moanne oan it repetearjen foar de musikal Kain; we binne dus oer de helte!

It is prachtich om dit mei elkoar te dwaan; it jout in protte bining, moaie mominten en fansels wille. We komme tichterby de útfieringen en no moat alle puzzelstikjes yn elkoar set wurde. De poster foar de PR is klear, wy binne bliid mei it resultaat!

It podium is al del set yn de Liudger tsjerke, dus fanôf no kinne we yn de grutte seal oefenje, mei de spilers en it koar. Ek wurd der hurd wurke oan de klean, dekor, rekwisieten, de PR, filmopnames, muzyk en noch allegear oare saken en yn april hoopje wy jim fansels te moetsjen yn it Liudger teater! Wy hawwe der hiel folle sin yn! D

It wurd in bysûndere en nijsgjirrige musikal; dêrom litte wy yn de tsjerketsjinst fan 10 maart o.s. in pear lieten út de musikal hearre. Oan’t gau! Groetnis fan de wurkgroep KAIN Yde, Anneke, Binne, Anne en Hillie

Menu